Rolety Dachowe Ouro » O nas » Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

Zwrot należności wykonywany na podany przez klienta numer konta bankowego, o ile wspólnie nie uzgodnimy inaczej;

Ogólne Warunki Handlowe

 

 1. Postażnowścienia wstępne, zaykres obowiąznywania, komunikacja przed zawarciem umowy

Wszelkie zamówienia składane przez konsumentów i przedsiębiorców („kupujący”) za pośrednictwem naszego sklepu internetowego www. roletydachoweouro.pl  („sklep internetowy“) oraz wzajemne prawa i obowiązki między kupującym a sprzedawcą powstałe na skutek zawarcia umowy sprzedaży podlegają niniejszym Ogólnym Warunkom Handlowym („OWH”).

OWH stanowią integralną część umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży i OWH są sporządzone w języku polskim. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim. Kupujący składając zamówienie przyjmuje do wiadomości treść niniejszych OWH i oświadcza, że zapoznał się z nimi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Postanowienia odmienne od OWH można uzgodnić w umowie sprzedaży. Takie postanowienia odmienne zawarte w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWH.

Sklep internetowy zawiera w szczególności wykaz towarów oferowanych przez sprzedawcę do sprzedaży, oznaczenia i główne cechy (właściwości) towaru oraz ceny poszczególnych oferowanych towarów. Ceny oferowanych produktów zawierają podatek VAT. Do ceny oferowanego towaru nie dolicza się żadnych dodatkowych opłat, z wyjątkiem kosztów przesyłki i opakowania. Ceny za oferowane towary obowiązują przez okres, w którym są wyświetlane w sklepie internetowym. Cena za oferowany towar oraz koszty przesyłki i opakowania płacone są przez kupującego w sposób wybrany przez niego w zamówieniu.

Konsument to każda osoba fizyczna dokonująca ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („konsument”).  Na potrzeby OWH i zawarcia umowy sprzedaży przyjmuje się również, że konsumentem pozostaje również kupujący będący osobą fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową zawierający umowę sprzedaży. Jeżeli niniejsze OWH przyznają określone prawo wyłącznie konsumentowi, wtedy takie uprawnienie nie przysługuje kupującemu, który nie jest konsumentem.

Przedsiębiorca to osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, która przy zawieraniu umowy sprzedaży nie występuje w charakterze konsumenta.

Koszty związane ze środkami porozumiewania się na odległość nie różnią się od stawek podstawowych i pozostają niezależne od sprzedawcy(tj. koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych itp. są uzależnione od warunków operatora (cen dostawcy), z którego usług korzysta kupujący, nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat).

Na podstawie niniejszych OWH oraz umowy sprzedaży nie dostarcza się kupującemu treści cyfrowych.

Jesteśmy uprawnieni do zmiany lub uzupełnienia treści OWH w dowolnym momencie. OWH obowiązują zawsze w brzmieniu podanym w sklepie internetowym w dniu wysłania zamówienia do kupującego. Konsumenta wiążą OWH obowiązujące w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Partner umowny, zawarcie umowy

Sprzedawcą, który zawiera z Tobą umowę sprzedaży, jest spółka Dakraamgordijnen B.V. z siedzibą pod adresem Cornelis Zillesenlaan 90, 1086ZK Amsterdam, Holandia, REGON: NL820723435B01 („sprzedawca“ lub „my“).

Umieszczenie produktów w sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie kupujących do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży. Możesz najpierw niezobowiązująco dodać produkty do koszyka i w każdym momencie zmienić wprowadzane dane przed ostatecznym złożeniem wiążącego zamówienia, korzystając w tym celu z narzędzi w sklepie internetowym przeznaczonych do takiej modyfikacji podczas procesu składania zamówienia.

Aby zamówić towar, należy wypełnić formularz zamówienia sklepu internetowego („formularz”). Formularz zawiera w szczególności informacje dotyczące zamówionego towaru, ceny sprzedaży, sposobu dostawy towaru oraz kosztów dostawy, kosztów opakowania towarów, opłaty za dokonanie płaności (o ile występują) oraz Twoje dane kontaktowe.

Przed wysłaniem zamówienia można sprawdzić i zmienić dane wpisane w formularzu. Warunkiem ważności zamówienia jest prawidłowe i kompletne uzupełnienie wszystkich danych oraz informacji określonych w formularzu. Po wysłaniu zamówienia nie można już zmieniać danych podanych w zamówieniu. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować poprawności danych podanych w zamówieniu. Uważamy, że wszystkie dane podane w zamówieniu są prawidłowe.

Wysyłając zamówienie potwierdzasz zapoznanie się z niniejszymi OWH obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży oraz wyrażasz na nie zgodę. Wysyłając zamówienie wyrażasz zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość w trakcie zawierania umowy sprzedaży.

Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, nie później niż w ciągu 24 godzin, potwierdzimy otrzymanie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając powiadomienie na Twój adres e-mail podany w zamówieniu („potwierdzenie zamówienia”).

Umowa sprzedaży pomiędzy nami jako sprzedawcą i Tobą jako kupującym zostaje zawarta z chwilą dostarczenia potwierdzenia zamówienia.

 

Aby założyć konto użytkownika w sklepie internetowym, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych wskazanych w formularzu, co obejmuje w szczególności wskazanie loginu oraz ustanowienie hasła dostępowego. W chwili rejestracji konta zawierana jest umowa o prowadzenie konta klienta. Zawarcie umowy o prowadzenie konta klienta i jej późniejsza realizacja jest całkowicie bezpłatna dla kupującego. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o prowadzenier konta klienta w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny. Rozwiązanie umowy o prowadzenie konta nie wpływa na ważność lub realizację zawartych umów sprzedaży. Do umowy o prowadzenie konta klienta znajdują zastosowania odpowiednio postanowienia regulaminu dotyczące umowy sprzedaży, w szczególności umowa o prowadzenie konta klienta jest zawierana w języku polskim i znajdują do niej zastosowanie przepisy prawa polskiego, konsumentowi i przedsiębiorcy przysługują uprawnienia określone w OWH kupujący dokonując rejestracji konta klienta przyjmuje do wiadomości treść niniejszych OWH i oświadcza, że zapoznał się z nimi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym, stronami umowy pozostają osoba lub podmiot dokonujący rejestracji konta klienta oraz sprzedawca. Na skutek rejestracji konta klienta osoba zawierająca umowę uzyskuje dostęp do aktywnych funkcjonalności, które umożliwają składanie zamówień i zawieranie umów sprzedaży, modyfikowanie zamówień w dopuszczalnym zakresie, korzystanie z przyznanych bonifikat związanych z korzystaniem z konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przy rejestracji, wskazane dane można w każdej chwili po zarejestrowaniu konta klienta edytować.

Logowanie się na konto klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Osoba rejestrująca konto klienta jest zobowiązana do ochrony i zachowania w tajemnicy ustalonego przez siebie przy rejestracji loginu i hasła i nieujawniania ich osobom nieupoważnionym przez niego do logowania. Sprzedawca nie ma technicznych możliwości i nie jest zobowiązany do weryfikowania, czy podająca właściwy login i hasło osoba logująca się na konto klienta jest do tego upoważniona. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne i następstwa udostępnienia loginu i hasła osobom nieupoważnionym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta klienta jest osoba dokonująca rejestracji.

Utworzenie konta klienta i zawarcie w tym celu stosownej umowy nie jest konieczne dla zawierania umów sprzedaży, o których mowa powyżej.

 

 1. Język umowy, dostęp do treści umowy
  Językiem obowiązującym przy zawieraniu umowy jest język polski.

Treść zamówienia zostanie zapisana, a szczegóły zamówienia i nasze OWH przesłane na Twój e-mail. Treść umowy jest w każdej chwili dostępna po zalogowaniu się do konta użytkownika w sklepie internetowym.

 

 1. Warunki dostawy

Do podanych cen produktów dolicza się koszty transportu i opakowania. Szczegółowe informacje na temat kosztów znajdziesz zawsze odrębnie przy każdej ofercie.

Towar jest dostarczany wyłącznie pocztą pod adres wskazany przez kupującego w zamówieniu. Niestety nie ma możliwości odbioru osobistego towaru.

 

 1. Płatności

W naszym sklepie internetowym dostępne są następujące metody płatności: przelew bankowy, karta kredytowa za pośrednictwem interfejsu sklepu internetowego.

Płatność kartą płatniczą
Wysyłając zamówienie prześlesz nam jednocześnie dane swojej karty kredytowej. Po zweryfikowaniu Twojej osoby jako prawowitego posiadacza karty płatniczej poprosimy firmę, która wydała daną kartę, o rozpoczęcie transakcji płatniczej bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Transakcja płatnicza zostanie wykonana automatycznie przez firmę płatniczą, a dana kwota zostanie pobrana z konta przypisanego do Twojej karty płatniczej.

 

 1. Szkody powstałe podczas transportu

Jeżeli dostarczony towar zawiera widoczne uszkodzenia powstałe podczas transportu, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie takich wad przewoźnikowi przy odbiorze towaru, a następnie natychmiastowy kontakt z nami. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki obejmująceej dostarczany przedmiot umowy sprzedaży kupujący ma prawo żądać od dostawcy spisania właściwego protokołu. Brak zgłoszenia reklamacji dotyczącej widocznych uszkodzeń towaru bezpośrednio u przewoźnika lub zgłoszenie wady za naszym pośrednictwem nie ma żadnych negatywnych konsekwencji w zakresie Twoich roszczeń prawnych i ich realizacji, w szczególności zaś roszczeń z tytułu wadliwego wykonania i / lub gwarancji jakości (wszystkie te prawa nadal Ci przysługują). Takie postępowanie po prostu jest dla nas bardzo pomocne w procesie dochodzenia naszych roszczeń wobec przewoźnika, ew. naszych roszczeń z tytułu ubezpieczenia przesyłki.

 

 1. Prawo kupującego – konsumenta do odstąpienia od umowy

Kupującemu – konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia odbioru towaru przez kupującego-konsumenta lub wskazaną przez niego osobę.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, prosimy poinformować nas o tym w formie jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem) o odstąpieniu od umowy wysłanego na adres: Rolety dachowe ouro dla Astoreo, Skrytka pocztowa 23, 60-962 FUP4 Poznań 10, adres e-mail - kontakt@roletydachoweouro.pl lub na nr telefon - +48 618 802 003. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać informację o skorzystaniu z przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy przed upływem podanego terminu na wskazany powyżej adres pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres e-mail.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Jeśli odstąpisz od umowy sprzedaży, jesteśmy zobowiązani zwrócić niezwłocznie wszystkie płatności otrzymane od Ciebie, wraz z kosztami transportu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych z wyborem innego typu dostawy niż oferowana przez nas najtańsza dostawa standardowa), nie później niż trzydzieści dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Twoim odstąpieniu od umowy. Zwrotu dokonujemy wykorzystując taki sam środek płatności, jaki został użyty w ramach transakcji pierwotnej, o ile wspóólnie nie uzgodnimy inaczej; za taką płatność zwrotną nie zostajesz obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do chwili otrzymania dowodu potwierdzającego zwrot towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy niezwłocznie wysłać lub przekazać z powrotem nie później niż trzydzieści dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy, na: Rolety dachowe ouro dla Astoreo Skrytka pocztowa nr 137, 58-508 Jelenia Góra 14. Termin zostaje zachowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem trzydziestu dni. Klient ponosi koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionych rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jesteśmy uprawnieni do jednostronnego zaliczenia odszkodowania za obniżenie wartości towaru na poczet zwrotu ceny sprzedaży towaru.

Jeśli jest to produkt „na miarę“ wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, możesz nie otrzymać zwrotu pełnej ceny sprzedaży. W przypadku tego typu produktu „na miarę“ należy się wcześniej skontaktować z obsługą klienta.

 

 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, gwarancji jakości

Prawa i obowiązki kupującego i sprzedającego w zakresie wynikającym z wadliwego wykonania umowy sprzedaży oraz gwarancji jakości regulują właściwe ogólnie obowiązujące przepisy prawa. W celu realizacji praw kupującego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i wszczęcia stosownego postępowania reklamacyjnego koniecznym pozostaje przekazanie towaru, którego dotyczą żądania w zakresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości na następujący adres korespondencyjny sprzedawcy Rolety dachowe ouro dla Astoreo, , skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10. Kupujący posiada uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, które posiada towar w chwili, gdy ryzyko uszkodzenia przechodzi na kupującego, nawet jeśli wada pojawi się później. Rękojmia za wady obejmuje również później stwierdzone wady, które powstały na skutek naruszenia zobowiązań przez sprzedawcę.

Jeśli to możliwe, należy skontrolować towar jak najszybciej po otrzymaniu oraz sprawdzić jego stan i ilość.

Należy pamiętać, że Twoje urządzenie wyświetlające (np. wyświetlacz komputera, tabletu, telefonu komórkowego itp.) może nie oddawać rzeczywistych kolorów towaru prezentowanego w sklepie internetowym (wyświetlane kolory mogą różnić się od rzeczywistych kolorów towaru). Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zniekształcenia kolorów towaru spowodowane przez Twoje urządzenie wyświetlające.

Uprawnienia kupującego – konsumenta z tytułu rękojmi za wady

Jesteśmy odpowiedzialni wobec kupującego - konsumenta za to, że towar w momencie odbioru nie ma wad, w szczególności zaś, że w chwili odbioru przez kupującego - konsumenta,

 1. towar ma uzgodnione cechy, a w przypadku braku takich uzgodnień, ma takie cechy, które zostały opisane przez nas lub producenta, lub też cechy których spodziewał się kupujący ze względu na charakter towaru na podstawie danej reklamy,
 2. towar nadaje się do określonego przez nas celu, lub też do celu, do jakiego zazwyczaj tego rodzaju towar jest stosowany,
 3. towar odpowiada pod względem jakości lub konstrukcji uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostały określone według uzgodnionej próbki lub wzoru,
 4. towar ma odpowiednią ilość, wymiary lub wagę, a także
 5. towar jest zgodny z wymaganiami stosownych przepisów prawa.

Jeżeli wady towaru ujawnią się w ciągu jednego roku od jego odbioru uważa się, że towar był wadliwy już w momencie odbioru.

Kupujący - konsument może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady towaru, które wystąpią w towarze w ciągu 24 miesięcy od jego odbioru. Nie dotyczy to rzeczy sprzedanej po niższej cenie z powodu wady, przez którą uzgodniono taką niższą cenę, a także zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem, czy też rzeczy używanej z powodu wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, jaką miała dana rzecz w momencie odbioru przez kupującego, lub jeżeli wynika to z charakteru rzeczy.

Jeżeli towar nie posiada wyżej wymienionych cech, kupujący-konsument może domagać się dostarczenia nowego towaru bez wad, o ile jest to stosowne ze względu na charakter wady, jeśli jednak wada dotyczy tylko części towaru, kupujący-konsument może żądać wymiany lub naprawy jedynie części; jeśli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny sprzedaży. Jeżeli jednak jest to niestosowne ze względu na charakter wady, zwłaszcza jeśli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, kupującemu - konsumentowi przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na wolny od wad,  ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli sprzedany towar był już wymieniony lub naprawiany w całości lub w części przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany sprzedanego towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Kupujący - konsument ma prawo do dostarczenia nowego towaru lub wymiany części nawet w przypadku wady możliwej do usunięcia, jeżeli nie może on właściwie użytkować towaru z powodu wielokrotnego pojawiania się wady także po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku kupujący - konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny sprzedaży. Jeżeli kupujący - konsument nie odstąpi od umowy sprzedaży lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, wymiany jego części lub naprawy towaru, może żądać stosownego rabatu. Kupującemu-konsumentowi przysługuje stosowna zniżka, nawet jeśli nie możemy dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić jego części lub naprawić towaru, a także jeśli nie zapewnimy środka naprawczego w stosownym terminie lub jeśli zorganizowanie takiej naprawy spowoduje kupującemu-konsumentowi znaczne problemy.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady nie przysługują kupującemu - konsumentowi, jeżeli kupujący - konsument wiedział przed odebraniem towaru, że towar ma wadę, lub jeżeli kupujący - konsument sam spowodował wadę.

Jeżeli kupujący - konsument tego zażąda, potwierdzimy w formie pisemnej, w jakim zakresie i przez jaki okres trwają jego zobowiązania wynikające z wadliwego wykonania oraz w jaki sposób kupujący - konsument może skorzystać z przysługujących mu praw.

Uprawnienia kupującego – przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady

W stosunku do przedsiębiorców gwarantujemy jedynie, że przekazane przez nas dane na temat dostarczonego towaru oraz opisy towaru dostarczone przez producenta; nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za publiczne oświadczenia producenta lub inne oświadczenia reklamowe, jeśli nie spełniają one kryteriów gwarancji jakości.

W przypadku dostarczenia towaru wadliwego kupującemu - przedsiębiorcy, w pierwszej kolejności proponujemy kupującemu - przedsiębiorcy według własnego uznania możliwość usunięcia wady lub dostarczenie nowego towaru bez wad.

Informacje o ewentualnej gwarancji jakości, która w niektórych przypadkach jest udzielana ponad ramy wyżej wymienionej odpowiedzialności za wady, a także informacje na temat szczegółowych warunków takiej gwarancji znajdują się pod linkiem „Gwarancja”.

Biuro obsługi klienta

W przypadku pytań, reklamacji i zażaleń prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 16:00 pod numerem telefonu +48 618 802 003.

i na adres e-mail kontakt@roletydachoweouro.pl. Adres do korespondencji: Rolety dachowe ouro dla Astoreo, OURO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4, Poznan 10.

 1. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich
  W przypadku powstania sporu konsumenckiego pomiędzy nami i kupującym-konsumentem dotyczącego umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, którego nie można rozwiązać za porozumieniem stron, kupujący - konsument może zwrócić się z wnioskiem o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu przez wskazany podmiot uprawniony do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Ponadto dodatkowe informacje o pozasądowym rozstrzyganiu sproów konsumenckich można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

 1. Postanowienia końcowe

Stosunek między kupującym i nami jest uregulowany przez przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego.

Jeżeli stosunek związany z korzystaniem ze sklepu internetowego lub stosunek prawny zawarty w umowie sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas stosunek ten podlega prawu polskiemu. Niniejszym wyraźnie wyklucza się stosowanie Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja wiedeńska).

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWH jest lub stanie się częściowo lub całkowicie nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień OWH. Jeżeli niniejsze OWH zawierają postanowienia, które są niedozwolone lub jeżeli postanowienia niniejszych OWH odbiegają od przepisów prawa dotyczących ochrony kupującego - konsumenta, od których nie można odstąpić, wówczas ustalenia te nie są brane pod uwagę. Zamiast nieważnego lub nieskutecznego postanowienia stosuje się uzgodnione postanowienie, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do takiego nieważnego lub nieskutecznego postanowienia niniejszych OWH.

Zmiany lub uzupełnienia umowy sprzedaży lub niniejszych OWH wymagają formy pisemnej, ew. formy tekstowej.

Załącznikiem do niniejszych OWH jest „Wzór formularza odstąpienia od umowy“.

Opinie klientów

Dlaczego warto kupić rolety od Ouro?

Ouro
1. Na każdą kieszeń
Wszystkie rolety Ouro są o 50% tańsze niż oryginalne produkty producenta.
 
2. Doskonała jakość wykonania poszczególnych elementów
Wszystkie nasze rolety składają się z wysokiej jakości, solidnych komponentów, co również odzwierciedla okres gwarancji naszych produktów.
 
3. Łatwy montaż
Rolety Ouro idealnie pasują do każdego okna, ponieważ zostały zaprojektowane specjalnie do nich. Dzięki temu montaż jest bardzo prosty i nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. Ouro nie jest dostawcą uniwersalnych systemów, lecz produktów na wymiar, których montaż zajmuje kilka minut.
 
 4. Przepiękne kolory, najnowsze trendy
Nasi klienci mogą wybierać rolety spośród szerokiej gamy kolorystycznej - dotyczy to zarówno przyciemniających, jak i przepuszczających światło tkanin. Na bieżąco śledzimy najnowsze trendy, abyście zawsze mogli Państwo znaleźć roletę dla siebie, w tkaninie pasującej do wnętrza.
 
5. Fachowa obsługa klienta
Niezwykle ważne jest dla nas zadowolenie klientów oraz miłe doświadczenia związane z zakupami w naszym sklepie. Chętnie służymy pomocą, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania przed lub po zakupie towaru.
 
6. Szybka dostawa
Czas dostawy zamówienia to ok. 7-14 dni, w zależności od wybranego produktu. W zakładce Wysyłka możesz sprawdzić aktualny czas dostawy danego produktu.
 
7. Ouro dba o środowisko
Rolety Ouro niekiedy w 100% nadają się do ponownego przetworzenia. Komponenty pochodzą od okolicznych dostawców, a nie z drugiego końca globu. W ten sposób skutecznie chronimy środowisko.

 


Opinie klientów