Rolety Dachowe Ouro » O nas » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową www.roletydachoweouro.pl. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej chcielibyśmy przedstawić procedury postępowania z Twoimi danymi osobowymi.

Administratorem Twoich danych osobowych jest w rozumieniu niniejszych Zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych spółka Dakraamgordijnen B.V. z siedzibą pod adresem Cornelis Zillesenlaan 90, 1086ZK Amsterdam, Holandia, REGON: NL820723435B01. Możliwości kontaktu z administratorem zostały wymienione poniżej.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zależności od wskazanego poniżej przypadku.

Przechowywanie danych dostępowych w plikach dziennika serwera
Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Dane dostępowe przechowujemy tylko w tzw. plikach dziennika serwera, takich jak nazwa żądanego pliku, data i godzina pobrania, ilość przesłanych danych oraz dostawca przesyłający zapytanie. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony oraz ulepszenia naszej oferty i nie pozwalają nam na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat Twojej osoby.

Przetwarzanie danych osobowych
Gromadzimy dane osobowe, jeśli dobrowolnie nam je przekażesz w ramach złożenia i realizacji zamówienia, podczas nawiązywania przez  Ciebie kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) lub przy zakładaniu konta klienta. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest uzależniony od odpowiednich formularzy wejściowych. Przekazane nam dane będziemy wykorzystywać do przetwarzania w celu realizacji umowy sprzedaży, umowy o prowadzenie konta klienta, realizacji Twoich żądań i w prawnie uzasadnionych interesach administratora lub strony trzeciej, którymi mogą pozostawać ochrona przed możliwymi roszczeniami i dochodzenie ewentualnych roszczeń, a także w celu wykazania zrealizowania ciążących na administratorze obowiązków prawnych. Nie masz obowiązku podawania nam swoich danych osobowych, podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne pozostaje jednak wymogiem umownym niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy, nadto we wszelkich innych przypadkach podanie danych jest równiez zawsze w pełni dobrowolne; w przypadku braku przekazania danych osobowych mamy prawo odmówić Ci rejestracji w sklepie internetowym, założenia konta klienta czy też przyjęcia Twojego zamówienia i uniemożliwi to realizację umowy. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy.  Po wygaśnięciu umowy sprzedaży lub rozwiązaniu umowy o prowadzenie konta klienta, Twoje dane będą ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym i cywilnym, w szczególności do chwili upływu okresów przedawnienia roszczeń lub upływu okresów w trakcie których musimy przetwarzać dane z uwagi na nałożne na nas obowiązki, w tym o charakterze podatkowym, chyba że wyraziłeś zgodę na dalsze wykorzystanie swoich danych wówczas dane przetwarzane będą przez 10 lat od wyrażenia zgody, zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie co nie wpływnie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystywania danych osobowych poza określonymi celami, zgodnie z prawem, o czym poinformujemy poniżej w niniejszych zasadach. Możesz w dowolnym momencie usunąć swoje konto klienta wysyłając wiadomość przy pomocy jednej z poniższych opcji kontaktowych lub korzystając z wyznaczonej funkcji na koncie klienta.

Przekazywanie danych w celu realizacji umowy
W celu realizacji umowy przekazujemy Twoje dane osobowe firmie transportowej zajmującej się dostawą, jeśli jest to niezbędne do dostarczenia zamówionego towaru. W celu przetworzenia płatności przekazujemy niezbędne dane dotyczące płatności bankowi lub podobnej instytucji upoważnionej do dokonywania płatności, a także w niektórych przypadkach upoważnionemu przez nas dostawcy usług płatniczych, ew. usłudze płatniczej wybranej przez Ciebie w procesie składania zamówienia. Dane mogą zostaćrównież udostepnione podmiotom świadczącym usługi prawne oraz innym podmiotom na podstawie stosownych umów powierzenia danych danych osobowych.

Wykorzystywanie danych podczas rejestracji do odbioru newslettera za pośrednictwem e-maila
Podczas Twojej rejestracji do naszego newslettera wykorzystujemy niezbędne dane osobowe lub oddzielnie podane przez Ciebie dane, w celu regularnego wysyłania naszego biuletynu e-mail (newsletter). Dane osobowe w takim wypadku przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przez okres 10 lat od jej wyrażenia. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera wysyłając wiadomość przy pomocy jednej z poniższych opcji kontaktowych lub korzystając z linku podanego w newsletterze. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie co nie wpływnie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wykorzystywanie danych osobowych do celów reklamowych – marketing bezpośredni
Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przechowywania Twojego imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz - jeśli otrzymaliśmy od Ciebie takie dodatkowe informacje w ramach stosunku umownego – tytułu grzecznościowego, stopnia naukowego, roku urodzenia oraz Twojego zawodu, specjalizacji czy oznaczenia handlowego w bazie danych klientów i wykorzystywania ich do naszych celów reklamowych ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes, np. przesyłanie pocztą ciekawych ofert i informacji na temat naszych produktów. W dowolnym momencie możesz sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu Twoich danych osobowych do takich celów korzystając z naszych kontaktów wymienionych poniżej.

Korzystanie z plików cookie
Aby wizyta na naszej stronie była atrakcyjna, a także aby korzystanie z niektórych funkcji było możliwe, stosujemy na naszej stronie tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu (komputer, tablet, telefon komórkowy itd.). Niektóre używane przez nas pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie). Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby otrzymywać informacje o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub też całkowicie. Brak akceptacji plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Przypomnienie o ocenie za pomocą e-maila
Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyraziłeś zgodę, aktywując odpowiednie pole wyboru lub klikając przycisk przeznaczony do tego celu, użyjemy Twojego adresu e-mail, aby przypomnieć Ci o ocenie zamówienia za pomocą naszego systemu ocen. Dane osobowe w takim wypadku przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przez okres 10 lat od jej wyrażenia. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, wysyłając wiadomość przy pomocy jednej z poniższych opcji kontaktowych, odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływnie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Jako podmiot danych, którego dane osobowe przetwarzamy, masz prawo:

-    dostępu do swoich danych osobowych - w oparciu o żądanie dostępu do danych osobowych udzielimy Ci informacji, czy i jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu, jaki jest charakter tego przetwarzania i którym odbiorcom przekazujemy dane osobowe; poinformujemy Cię również o innych prawach, z których możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych; ze względu na ochronę Twojej osoby, tj. aby żadna osoba nieuprawniona nie uzyskała dostępu do Twoich danych osobowych, możemy domagać się stosownego zweryfikowania Twojej tożsamości;

-    do sprostowania danych osobowych - w oparciu o prawo do sprostowania poprawimy bez zbędnej zwłoki wszelkie niedokładne dane osobowe;

-    do usunięcia danych osobowych - w oparciu o prawo do bycia zapomnianym usuniemy oznaczone dane osobowe, chyba że podstawą ich przetwarzania będzie ważny tytuł prawny, w szczególności, gdy będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń;

-    do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w oparciu o prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych możemy ograniczyć przetwarzanie oznaczonych przez Ciebie danych osobowych; przez okres ograniczenia przetwarzania danych osobowych będziemy mogli przetwarzać dane osobowe, których to dotyczy, wyłącznie za Twoją zgodą, w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby;

-    do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, o ile będzie to technicznie możliwe - w oparciu o prawo do przenoszenia danych przekażemy Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, wybranemu administratorowi danych osobowych; jeżeli bezpośrednie przekazanie danych innemu administratorowi nie będzie technicznie możliwe, przekażemy dane osobowe bezpośrednio Tobie;

-    do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli nie ma żadnego innego powodu prawnego do ich przetwarzania – po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy uprawnieni do wykorzystywania Twoich danych osobowych w celach wskazanych w wycofanej zgodzie.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W dowolnym momencie możesz również wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są niezbędne w związku z wykonywaniem konkretnego działania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów osoby trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy interesy te są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów lub podstawowych praw i wolności wymagających ochrony danych osobowych. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy ważne, uzasadnione powody takiego przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami lub prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie naszych roszczeń prawnych.

Skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wszelkie wnioski i skargi dotyczące naruszenia obowiązków w obszarze przetwarzania danych osobowych należy składać we właściwym, którym na terenie Polski pozostaje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl  

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w oparciu o przekazane dane osobowe nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji) oraz dane nie będą profilowane.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana pochodzą w zależności od przypadku, który ma zastosowanie:

  1. bezpośrednio od Pani/Pana,
  2. od podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje w tym w szczególności jako członek organu umocowanego do reprezentować (np. Członek Zarządu lub Likwidator), jako pełnomocnik lub prokurent, jako przedstawiciel ustawowy, jako ustanowiony syndyk lub reprezentujący w innym charakterze wynikającym z mocy przepisu prawa powszechnie obowiązującego czy też na skutek umocowania do reprezentacji udzielonego przez taki podmiot,
  3. od podmiotu, dla którego Pani/Pan pracuje na podstawie umowy o pracę, lub dla którego świadczy Pani/Pan usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub z którym to podmiotem współpracuje Pani/Pan na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  4. ze źródeł publicznie dostępnych takich jak:
    • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
    • Krajowy Rejestr Sądowy.

Kategorie odnośnych danych osobowych

W przypadku gdy dane osobowe nie będą pochodzić bezpośrednio od Pani/Pana Administrator będzie przetwarzać kategorie danych osobowych takie jak w szczególności: imię, nazwisko, pesel, dane adresowe, dane kontaktowe, inne dane udostępnione Administratorowi w szczególności wskazane w złożonym wniosku, przedłożonej korespondencji czy w zawartej umowie.

 

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, informacji, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także cofnięcia udzielonej zgody lub w przypadku sprzeciwu co do niektórych zastosowań Twoich danych osobowych, prosimy o bezpośredni kontakt za pomocą danych kontaktowych dostępnych pod linkiem www.roletydachoweouro.pl/kontakt.

Opinie klientów

Dlaczego warto kupić rolety od Ouro?

Ouro
1. Na każdą kieszeń
Wszystkie rolety Ouro są o 50% tańsze niż oryginalne produkty producenta.
 
2. Doskonała jakość wykonania poszczególnych elementów
Wszystkie nasze rolety składają się z wysokiej jakości, solidnych komponentów, co również odzwierciedla okres gwarancji naszych produktów.
 
3. Łatwy montaż
Rolety Ouro idealnie pasują do każdego okna, ponieważ zostały zaprojektowane specjalnie do nich. Dzięki temu montaż jest bardzo prosty i nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. Ouro nie jest dostawcą uniwersalnych systemów, lecz produktów na wymiar, których montaż zajmuje kilka minut.
 
 4. Przepiękne kolory, najnowsze trendy
Nasi klienci mogą wybierać rolety spośród szerokiej gamy kolorystycznej - dotyczy to zarówno przyciemniających, jak i przepuszczających światło tkanin. Na bieżąco śledzimy najnowsze trendy, abyście zawsze mogli Państwo znaleźć roletę dla siebie, w tkaninie pasującej do wnętrza.
 
5. Fachowa obsługa klienta
Niezwykle ważne jest dla nas zadowolenie klientów oraz miłe doświadczenia związane z zakupami w naszym sklepie. Chętnie służymy pomocą, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania przed lub po zakupie towaru.
 
6. Szybka dostawa
Czas dostawy zamówienia to ok. 7-14 dni, w zależności od wybranego produktu. W zakładce Wysyłka możesz sprawdzić aktualny czas dostawy danego produktu.
 
7. Ouro dba o środowisko
Rolety Ouro niekiedy w 100% nadają się do ponownego przetworzenia. Komponenty pochodzą od okolicznych dostawców, a nie z drugiego końca globu. W ten sposób skutecznie chronimy środowisko.

 


Opinie klientów